ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MẤT THỜI GIAN BAO LÂU ?

14/05/2021 - 1482 lượt xem

Tùy từng nhãn hiệu, đặc điểm và phạm vi đăng ký bổ hộ mà thủ tục hành chính kéo dài bao lâu. Thực tế khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu, khách hàng cần tra cứu nhãn hiệu trên website của Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét khả năng đăng ký của nhãn hiệu. Tránh trường hợp không kiểm tra mà tiến hành nộp đơn vào Cục Sở hữu trí tuệ, trải qua thời gian thẩm định dài chuyên viên kết luận nhãn hiệu không có khả năng bảo hộ.

Tại HT Legal VN thời gian tra cứu sơ bộ sẽ kéo dài từ 01 – 03 ngày.

Căn cứ quy định pháp luật, các giai đoạn đăng ký nhãn hiệu cụ thể:

1. Thẩm định hình thức: 01 tháng

Căn cứ tại Điểm 13 Mục 1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2013/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu quy định thì thời hạn thẩm định hình thức đơn là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Công bố đơn hợp lệ: 02 tháng

Theo quy định tại Điểm 14 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN thì đơn Đăng ký Nhãn hiệu sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

3. Thẩm định nội dung: 09 tháng, kể sau thời điểm công báo đơn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ thì đối với nhãn hiệu thì được thẩm định nội dung trong thời hạn 06 tháng.

Ngoài ra, quy định tại Điểm 15 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2013/TT-BKHCN thì trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ thì thời hạn được kéo dài thêm 03 tháng đối với đăng ký nhãn hiệu.

Như vậy, thời gian thẩm định nội dung kéo dài trong thời hạn 09 tháng kể từ sau thời điểm công báo đơn.

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 1 – 2 tháng

Sau 1 – 2 tháng kể từ ngày nộp đủ lệ phí cấp văn bằng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho chủ sở hữu.
Vậy, theo luật định thì tổng thời gian đăng ký nhãn hiệu là: 13 -14 tháng tính từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, trên thực tế tổng thời gian cho việc đăng ký nhãn hiệu thường kéo dài từ 18 – 20 tháng kể từ khi nộp đơn, cũng có thể kéo dài từ 21 – 36 tháng phụ thuộc vào tình trạng đơn có phải thông báo sửa đổi, bổ sung, phản đối đơn, khiếu nại từ chối cấp văn bằng bảo hộ hay không.

Liên hệ đăng ký nhãn hiệu tại HT Legal VN, hotline: 09 4517 4040 - 09 6161 4040

HT Legal VN